Kontakt


Barbara Gorzelska

Bochnia - Polska
Tel.: +48 602 788 187 - po godz 17
Tel.: +48 728 483 336
Mail: dumspirobull@gmail.com